Jesteś tutaj:

Statut

STATUT

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZAMECZEK” z siedzibą w Lublińcu przy ul. 74 GPP 2

§ 1

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek’ w Lublińcu ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2 zwany dalej „Domem” działa na podstawie Zarządzenia nr 68/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 12 lipca 1996r w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

 1. Dom jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 2. Siedzibą i obszarem działania Domu jest Miasto Lubliniec.
 3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Lubliniecki.
 4. Starosta Lubliniecki powierza wykonywanie niektórych czynności z zakresu nadzoru nad działalnością Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

§ 3

 1. Przedmiotem podstawowej działalności Domu jest świadczenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwianie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. W ramach pozostałej działalności Dom może prowadzić działalność usługową w ramach dochodu powiatu na rzecz środowiska lokalnego: usługi rehabilitacyjne, usługi w zakresie terapii zajęciowej i ergoterapii, usługi pralnicze i żywieniowe.

§ 4

 1. Na czele Domu stoi Dyrektor, który kieruje jednostką i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tą jednostkę wyniki.
 2. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników.
 3. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Starosta Lubliniecki.
 4. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa i upoważnień udzielonych przez Starostę Lublinieckiego.

§ 5

Szczegółowy zakres działania Domu, w tym struktura organizacyjna, określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Lublinieckiego.

§ 6

 1. Dom jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
 2. Podstawą działania Domu jest roczny plan finansowy.
 3. Dom realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu powiatu.
 4. Środki finansowe na działalność prowadzoną przez Dom określone w ust. 3 przekazywane są na rachunek Domu prowadzony przez Bank wybrany do obsługi budżetu placówki.

§7

 1. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Domu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Domu.
 2. Regulamin Pracy i Regulamin Wynagrodzeń pracowników Domu opracowuje i wprowadza Dyrektor Domu.

§ 8

Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Powiatu Lublinieckiego.

Do góry

seo