Jesteś tutaj:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”

.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
 • treści będące w posiadaniu DPS, które nie zostały przez DPS lub na jego rzecz wytworzone lub przez DPS nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której DPS nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności: Dagmara Imiołczyk  dpszameczek@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343531112 wew. 304

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także żądać udostępnienia informacji o formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę takiej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DPS „ZAMECZEK” znajduje się przy ulicy 74-go Górnośląskiego Pułku Piechoty 2, 42-700 Lubliniec.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Do wszystkich tych wejść prowadzi droga z wybrukowanym podjazdem wraz z poręczami dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Główne wejście do siedziby DPS dostosowane zostało do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Pozostałe dwa wejścia boczne posiadają schody.
Obszar recepcyjny umiejscowiony w obszernym holu wyposażony w miejsca spoczynkowe i przestrzeń dla wózków inwalidzkich. Na poszczególne kondygnacje prowadzą dwie klatki schodowe z dodatkowym oświetleniem, poręczami. W holu głównym znajduje się winda którą można przemieszać się na poszczególne zespoły opiekuńczo-terapeutyczne. Dla osób na wózkach dostępna jest cała powierzchnia parteru budynku wraz z kuchnią i stołówką. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich piętrach budynku.

Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje parking, na którym wydzielono i oznaczono 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Do góry

seo